当前位置: 首页    > 金刚经解释

金刚般若波罗密多注音

发布日期:2019-05-05 17:46:22编辑:李和雅阅读次数:

金刚经金刚经全文金刚经唱诵


ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

若有人满三千大千世界七宝·

yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

以用佈施·是人以是因缘·得福多不·

rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·

若福德有实·如来不说得福德多·

yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·

以福德无故·如来说得福德多·

lí sè lí xiāng fēn dì èr shí

离色离相分第二十

xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·

rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·

如来说具足色身·即非具足色身·

shì míng jù zú sè shēn·

是名具足色身·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·

rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·

如来说诸相具足·即非具足·

shì míng zhū xiāng jù zú·

是名诸相具足·

fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī

非说所说分第二十一

xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·

须菩提·汝勿谓如来作是念·

wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·

我当有所说法·莫作是念·

hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·

何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·

bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·

不能解我所说故·须菩提·说法者·

wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·

无法可说·是名说法·

ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时慧命须菩提白佛言·世尊·

pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·

颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·

fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·

佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·

xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·

须菩提·众生众生者·

rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·

如来说非众生·是名众生·

wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr

无法可得分第二十二

xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·

为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·

wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·

我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·

shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

是名阿耨多罗三藐三菩提·

jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān

净心行善分第二十三

fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·

复次须菩提·是法平等·无有高下·


本文链接:金刚般若波罗密多注音

上一篇:金刚经心咒有什么好处

下一篇:《金刚经》释义

相关文章

 • 金刚经讲的大概意思

  我们刚刚学习金刚经的时候可能会对金刚经有很多的不理解,甚至刚看到金刚经的时候我们根本就不

  2019-11-29

 • 金刚经第三品解释

  金刚经是一部非常重要的经书,在修行者心中占据着非常重要的地位,因此现在越来越多的人都在修

  2019-08-01

 • 金刚经第三品讲解

  金刚经是一部非常重要的经书,在我们身边有很多人都在修行金刚经,修行金刚经给我们给我们带来

  2019-07-30

经藏网