当前位置: 首页    > 金刚经解释

金刚经全文注音解释

发布日期:2018-11-21 20:37:58编辑:苏家华阅读次数:

 金刚经全文注音解释

金刚经注音:

fǎ huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·

如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·

yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·

与大比丘众千二百五十人俱·

ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō|·rù shě wèi dài chéng·

尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·

qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ|·hái zhì běn chǔ|·

乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·

fàn shí qì·shōu yī bō|·xǐ zú yǐ|·fū zuò ér zuò·

饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr

善现启请分第二

shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ|·

时长老须菩提·在大众中·即从座起·

piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·

偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·

ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ|·shàn nǚ rén·

善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·

云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

rú rǔ suǒ shuō|·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō|·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·

rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

本文链接:金刚经全文注音解释

上一篇:金刚经繁体原文

下一篇:金刚经全文及解释

相关文章

 • 金刚经第三品解释

  金刚经是一部非常重要的经书,在修行者心中占据着非常重要的地位,因此现在越来越多的人都在修

  2019-08-01

 • 金刚经第三品讲解

  金刚经是一部非常重要的经书,在我们身边有很多人都在修行金刚经,修行金刚经给我们给我们带来

  2019-07-30

 • 金刚经第四品讲解

  金刚经一共是分为三十二品的,虽然每一品的字数比较少,但是包含着非常多的大智慧,所以我们在

  2019-07-30