当前位置: 首页    > 金刚经解释

金刚经全文注音解释

发布日期:2018-11-21 20:37:58编辑:苏家华阅读次数:

yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ

一相无相分第九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

xū pú tí yán·fǒu yě|·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

须陀洹名为入流·而无所入·

bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ|·shì míng xū tuó huán·

不入色声香味触法·是名须陀洹·

xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得斯陀含果不·须菩提言·

fǒu yě|·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得阿那含果不·须菩提言·

fǒu yě|·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

阿那含名为不来·而实无不来·

shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

是故名阿那含·须菩提·于意云何·

e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

xū pú tí yán·fǒu yě|·shì zūn|·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

shí wú yǒu fǎ|·míng ā luó hàn·

实无有法·名阿罗汉·

shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě|·shì zūn·

即为著我人众生寿者·世尊·

fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī|·

佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

shì dì yī lí yù e luó hàn·

是第一离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě|·

世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

以须菩提实无所行·而名须菩提·

shì yào ā lán nà xíng·

是乐阿兰那行·

zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí

庄严净土分第十

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ|·

佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě|·shì zūn·

于法有所得不·不也·世尊·

rú lái zài rán dēng fó suǒ|·yú fǎ shí wú suǒ dé·

如来在然灯佛所·于法实无所得·

xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

fǒu yě|·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

zhuāng yán fó tǔ zhě|·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

应如是生清净心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

应无所住而生其心·须菩提·

pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

何以故·佛说非身·是名大身·

相关文章

 • 金刚经第十六品白话文

  (原文)复次须菩提,若善男子、善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道。以

  2019-03-30

 • 金刚经全文及解释

  第一品 法会因由分如是我闻,一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时

  2018-11-21

 • 金刚经全文注音解释

  金刚经注音:fǎ huì yīn yóu fēn dì yī法会因由分第一rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù

  2018-11-21