当前位置: 首页    > 金刚经解释

金刚经全文注音解释

发布日期:2018-11-21 20:37:58编辑:苏家华阅读次数:

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

无为福胜分第十一

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā|·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō|·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

hé kuàng qíshā|·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ|·

何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

若有善男子·善女人·

yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

yǐ yòng bù shī|·dé fú duō fǒu·

以用布施·得福多不·

xū pú tí yán·shèn duō|·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ|·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō|·

乃至受持四句偈等·为他人说·

ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

而此福德·胜前福德·

zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·

dāng zhī cǐ chǔ|·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

当知此处·一切世间天人阿修罗·

jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·

皆应供养·如佛塔庙·

hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·

何况有人·尽能受持读诵·

xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ|·

须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·

ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·

若是经典所在之处·即为有佛·

ruò zūn zhòng dì zǐ|·

若尊重弟子·

rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān

如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时须菩提白佛言·世尊·

dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

当何名此经·我等云何奉持·

fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

以是名字·汝当奉持·所以者何·

xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

是名般若波罗蜜·须菩提·

yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

于意云何·如来有所说法不·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō|·

须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

三千大千世界·所有微尘·是为多不·

xū pú tí yán·shèn duō|·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

如来说世界·非世界·是名世界·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

可以三十二相见如来不·

fǒu yě|·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

何以故·如来说三十二相·即是非相·

shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

是名三十二相·须菩提·

ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī|·

若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

wéi tā rén shuō qí fú shèn duō|·

为他人说其福甚多·

本文链接:金刚经全文注音解释

上一篇:金刚经繁体原文

下一篇:金刚经全文及解释

相关文章

 • 金刚经第三品的含义

  金刚经是比较经典的经文,它给我们讲述了很多的大智慧,所以只要我们认真的去修行金刚经就能够

  2019-07-17

 • 金刚经第三十品注解

  金刚经是非常经典的经文,在修行者心中占据着非常重要的地位,对他们的影响也是非常大的,因此

  2019-07-16

 • 金刚经详解第十六品

  金刚经在佛学中是一部非常经典的经文,它在修行者心中占据着非常重要的地位,所以现在有很多人

  2019-07-15