当前位置: 首页    > 金刚经解释

金刚经全文注音解释

发布日期:2018-11-21 20:37:58编辑:苏家华阅读次数:

yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā

一体同观分第十八

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有肉眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·

如是·世尊·如来有肉眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有天眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·

如是·世尊·如来有天眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有慧眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·

如是·世尊·如来有慧眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有法眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·

如是·世尊·如来有法眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有佛眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·

如是·世尊·如来有佛眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā|·

须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·

fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā|·

佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā|·

须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·

yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·

有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·

fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō|·shì zūn·

佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·

佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·

ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī|·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·

若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·

jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·

guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·

过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ

法界通化分第十九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

若有人满三千大千世界七宝·

yǐ yòng bù shī|·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

以用佈施·是人以是因缘·得福多不·

rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō|·

若福德有实·如来不说得福德多·

yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō|·

以福德无故·如来说得福德多·

本文链接:金刚经全文注音解释

上一篇:金刚经繁体原文

下一篇:金刚经全文及解释

相关文章

 • 金刚经第三品的含义

  金刚经是比较经典的经文,它给我们讲述了很多的大智慧,所以只要我们认真的去修行金刚经就能够

  2019-07-17

 • 金刚经第三十品注解

  金刚经是非常经典的经文,在修行者心中占据着非常重要的地位,对他们的影响也是非常大的,因此

  2019-07-16

 • 金刚经详解第十六品

  金刚经在佛学中是一部非常经典的经文,它在修行者心中占据着非常重要的地位,所以现在有很多人

  2019-07-15